Thứ Hai, 18 tháng 11, 2013

Panme đo trong Mitutoyo 137 -204

Panme đo trong Mitutoyo 137-203

Panme đo trong Mitutoyo 137 -202

Panme đo trong Mitutoyo 137-201

Panme đo trong Mitutoyo 145-188

Panme đo trong Mitutoyo 145-187